ViViCar

Polityka prywatności strony internetowej vivicar.pl

1. Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej: www.vivicar.pl, zwanej dalej stroną, jest AVANTI Izabela Skorupa, ul. Promienna 6/10, 44-240 Żory.

2. Politykę prywatności przygotowaliśmy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, zwaną dalej Ustawą).

3. Poprzez naszą stronę zbieramy następujące dane osobowe:
a) imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail – dane takie mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownik strony naszej strony przekazujesz swoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz w celu zadania pytania lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usługi, poprzez formularz kontaktowy i/lub rezerwacyjny.
b) adres IP urządzenia – wykorzystywany jest w celach technicznych lub statystycznych.

4. Podanie danych wskazanych w pkt 3 jest konieczne w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług.

5. Jako osoba korzystająca ze strony masz możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcesz korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

6.Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na nas wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Podstawą prawną przetwarzania twoich danych osobowych jest przede wszystkim:
a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania – w przypadku zadania pytania. Zgodę na przetwarzania danych osobowych wyrażasz poprzez zaznaczenie check boxa przy formularzu kontaktowym lub rezerwacyjnym.
b) niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na twoje żądanie przed zawarciem umowy - w przypadku, gdy poprzez formularz zawracasz się o zawarcie umowy np. wynajmu samochodu.
c) nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań,

8. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez twojej wyraźnej zgody. Twoje dane osobowe mogę być udostępniane bez twojej zgody wyłącznie organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

10. Twoje dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy, w sytuacji gdy bez powierzenia przetwarzania danych nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności. Jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:
a) świadczącym usługi hostingowe na rzecz naszej strony,
b) świadczącym inne usługi na naszą rzecz, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania strony.

11. Twoje dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

12. Zgodnie z przepisami RODO masz prawo do:
a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych. Tzn. mamy obowiązek przekazać ci, określone w RODO informacje (m.in. o twoich danych, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją czy o okresie, przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu);
b) dostępu do swoich danych osobowych. Podając nam dane osobowe, masz prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; masz prawo do informacji jakie twoje dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych;
c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych. Jeżeli twoje dane osobowe uległy zmianie, są nieprawidłowe lub zostały zapisane w niepoprawny sposób prosimy poinformuj nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, abyśmy mogli je sprostować;
d) usunięcia danych. Masz prawo żądania usunięcia danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy twoje dane o konieczności ich usunięcia;
e) ograniczenia przetwarzania. Możesz zgłosić do naszej firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych;
f) przenoszenia danych. Masz prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora;
g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych. Masz prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzasz się na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa;
h) niepodlegania profilowaniu. Pamiętaj jednak, że dane zebrane poprzez naszą stronę nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO;
i) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzamy twoje dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

13. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), informujemy, że zgodnie z przepisami RODO nie masz prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
a) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikających z przepisów – nie możemy usunąć twoich danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,
c) przetwarzanie twoich danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.

14. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw, masz pytania, wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych, prześlij wiadomość na adres e-mail biuro@vivicar.pl lub w formie pisemnej na nasz adres korespondencyjny: ul. Promienna 6/10 , 44-240 Żory.

Polityka plików cookies

I. Stosowanie plików cookies

1. Nasza strona wykorzystuje pliki Cookies. Są to Cookies naszej strony oraz pochodzące od podmiotów trzecich – Google Analytics (Google Tag Manager).

2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystujemy są w celach właściwej optymalizacji działania strony, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.

3. Pliki Cookies rejestrują twoją aktywność, rozpoznając urządzenie elektroniczne (dalej: urządzenie), za pośrednictwem którego uzyskujesz dostęp do naszej strony. Dzięki plikom Cookies nasza strona jest wyświetlana sposób zoptymalizowany do twoich indywidualnych preferencji.

4. Wykorzystujemy dwa typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z twojego urządzenia.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z twojego urządzenia.

II. Sposoby określenia warunków przechowywania
lub uzyskania dostępów do plików cookies

1. Masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z naszej strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

2. Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do twojego urządzenia. Zmiany ustawień możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3. Możesz każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

4. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie.